Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie

Onze school is een samenwerkingsschool met een openbare identiteit. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins. Iedereen is welkom, ongeacht cultuur, religie of geaardheid. De kinderen komen met verschillende religies en overtuigingen in de klas. In de groepen wordt tijd en ruimte gegeven om elkaar te leren kennen met respect voor ieders achtergrond. In onze vieringen wordt aandacht besteed aan de verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen van kinderen. Onze school is een ontmoetingsplaats voor alle gezindten en we bieden met respect voor ieders overtuiging onderwijs aan. Mensen komen elkaar in het dagelijks leven tegen. In de buurt, op straat, op de club. Mensen werken samen en leven samen, met overeenkomsten en verschillen. Als openbaar onderwijs springen we daarop in. Ons onderwijs is vooral ontmoetingsonderwijs.
Onze school werkt vanuit een aantal sturende begrippen, die de bouwstenen vormen van ons onderwijs:
Normen en waarden, veiligheid, ontwikkeling, betrokken leerkrachten en structuur in ons onderwijs vormen het fundament waarop we willen bouwen.
Communicatie, zorgstructuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen, goede methoden en moderne hulpmiddelen, professionals met een brede inzetbaarheid, activiteiten (zowel onder schooltijd als daarbuiten), een multifunctioneel modern gebouw en ouders als klant zijn belangrijke peilers in ons werk.

Deze centrale uitgangspunten kunnen beschouwd worden als onze visie. Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en communicatie. Ook bij het vormgeven van ons financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol.